Για την τήξη ή την πλαστικοποίηση των σωματιδίων χρησιμοποιείται η ενέργεια που προέρχεται από την καύση υδρογονανθράκων. Επιτυγχάνονται με τη μέθοδο αυτή υπερηχητικές ταχύτητες ψεκασμού (έως και 1100 m/s) με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση στη θέρμανση, τήξη και πυκνή απόθεση του υλικού. Η καύση γίνεται σε θάλαμο πολύ υψηλής πίεσης με έξοδο μικρής διαμέτρου για να δημιουργείται αέριο ρεύμα υπερηχητικής ταχύτητας. Η θερμοκρασία της φλόγας είναι χαμηλότερη από εκείνη του πλάσματος (3000°C έναντι 10000°C), όμως η ταχύτητα πρόσπτωσης των σωματιδίων στην επιφάνεια του υποστρώματος είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι επικαλύψεις είναι υψηλής ποιότητας με μεγάλη πυκνότητα, υψηλή σκληρότητα και πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Τα συνήθη καρβίδια που χρησιμοποιούνται από την ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ είναι:

  • WC-Co
  • Cr3C2—NiCr
  • Cr3C2—NiCr—Mo
  • TiC