Η ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων, συμμετέχει σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη επικαλύψεων από νανοκρυσταλλικά υλικά και τη χρήση πούδρας Τιτανίου σε βιοεμφυτεύματα. Επί του παρόντος, η εταιρεία συμμετέχει σε 10 ευρωπαϊκά προγράμματα, που περιλαμβάνουν συνεργασίες με πλήθος ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και άλλων επιχειρήσεων.

Δημοσιεύσεις — Ανακοινώσεις

Θερμικοί Ψεκασμοί

A. Tsetsekou, E. Tsioutsioulikli, N. Petsas, M. Vardavoulias, “Plasma spray coatings of sol-gel ceramic nanopowders”, 20th International Conference on Surface Modification Technologies – SMT 20, 25 — 29 September 2006, Vienna, Austria.
 R. Gonzalez-McQuire, A. Tsetsekou, A. Zaroulias, M. Vardavoulias, “Plasma spraying of hydroxyapatite sol-gel derived nanopowders”, 20th International Conference on Surface Modification Technologies – SMT 20, 25 — 29 September 2006, Vienna, Austria.
A. Tsetsekou, E. Papoulias, G. Papapanos, M. Vardavoulias, “Recycling of waste material of a thermal spray shop”, 20th International Conference on Surface Modification Technologies – SMT 20, 25 — 29 September 2006, Vienna, Austria.
 N. Petsas, G. Papapanos, J.P. Celis, P. Matteazzi, A. Moutsatsou, M. Vardavoulias, “Nanophased WC—12Co thermal spray coatings for wear resistant applications”, 2006 International Thermal Spray Coference & Exposition — ITSC 06, 15 — 18 May 2006, Seattle, Washington, U.S.A.
Γ. Παπαπάνος, Ν. Πέτσας, Ε. Τσιουτσιουλικλή, Α. Τσετσέκου, Μ. Βαρδαβούλιας, “Επικαλύψεις Al2O3 από συμβατικές και νανοκρυσταλλικές πούδρες με ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος”, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών, 8 — 9 Δεκεμβρίου 2005, Αθήνα.
Ν. Πέτσας, Σ. Μεργές, Γ. Παπαπάνος, Μ. Βαρδαβούλιας, Α. Μουτσάτσου, “Ανάπτυξη επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού από συμβατική και νανοκρυσταλλική πούδρα κραματωμένου χάλυβα με τη μέθοδο σχεδιασμού πειραμάτων Taguchi”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 26 — 28 Μαΐου 2005, Θεσσαλονίκη.
Ν. Πέτσας, Σ. Οικονόμου, Δ. Παντελής, Χ. Σαράφογλου, Μ. Βαρδαβούλιας, “Ανάπτυξη και μελέτη επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού με συμβατικές και νανοκρυσταλλικές πούδρες κραματωμένου χάλυβα”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, 25 — 26 Νοεμβρίου 2004, Αθήνα.
M. Vardavoulias, S. Economou, G. Papapanos, “Industrial component restoration using thermal spray technologies”, 18th International Conference on Surface Modification Technologies – SMT 18, 15 — 17 November 2004, Dijon, France.
N. Petsas, S. Economou, D. Pantelis, C. Sarafoglou, A. Moutsatsou, M. Vardavoulias, “Nanophased thermal sprayed alloyed steel coatings for diesel engine components”, 18th International Conference on Surface Modification Technologies – SMT 18, 15 — 17 November 2004, Dijon, France.
D. Pantelis, C. Sarafoglou, N. Petsas, S. Economou, M. Vardavoulias, “Tribological properties of atmospheric plasma sprayed Cr2Ο3 coatings: Effect of NiAl bond coating”, 18th International Conference on Surface Modification Technologies – SMT 18, 15 — 17 November 2004, Dijon, France.
Σ. Οικονόμου, Γ. Παπαπάνος, Ν. Πέτσας, Μ. Βαρδαβούλιας, “Βελτίωση εξαρτημάτων μηχανών κραμάτων αλουμινίου με τη χρήση επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού”, Μεταλλειολογικά — Μεταλλουργικά Χρονικά, τόμος 13, τεύχος 1/2, Ιαν. — Δεκ. 2003, σελ. 59 — 73.
Ν. Πέτσας, Σ. Οικονόμου, Γ. Παπαπάνος, Α. Μουτσάτσου, Μ. Βαρδαβούλιας, “Ενίσχυση στροφαλοφόρων αξόνων με τεχνολογίες ψεκασμού πλάσματος”, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 29 — 31 Μαΐου 2003, Πάτρα.
Σ. Οικονόμου, Ν. Πέτσας, Γ. Παπαπάνος, Α. Μουτσάτσου, Μ. Βαρδαβούλιας, “Βελτίωση και διάσωση κυλίνδρων μηχανών εσωτερικής καύσης με χρήση επικαλύψεων πλάσματος”, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 29 — 31 Μαΐου 2003, Πάτρα.
Γ. Παπαπάνος, Σ. Οικονόμου, Ν. Πέτσας, Δ. Παντελής, Χ. Σαράφογλου, Μ. Βαρδαβούλιας, “Ανάπτυξη κεραμομεταλλικών επικαλύψεων με τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού για χρήση σε ελατήρια εμβόλων”, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 29 — 31 Μαΐου 2003, Πάτρα.
 Σ. Οικονόμου, Γ. Παπαπάνος, Ν. Πέτσας, Μ. Βαρδαβούλιας, “Κατασκευή κυλινδρικών εξαρτημάτων και κεραμικών εσωτερικών επενδύσεών τους αποκλειστικά με τεχνικές θερμικού ψεκασμού”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών, 12 — 13 Δεκεμβρίου 2002, Αθήνα.
G. Papapanos, S. Economou, N. Petsas, M. Vardavoulias, “Hard thermal spray coatings on light aluminum machine components”, The Coatings International Conference in Manufacturing Engineering, 28 — 29 November 2002, Thessaloniki, Greece.

Παραγωγή μεταλλικών κόνεων

Κ. Μηγιάκης, Σ. Οικονόμου, Γ. Παπαπάνος, Μ. Βαρδαβούλιας, Γ. ∆. Παπαδημητρίου, “Παραγωγή κόνεων κραμάτων τιτανίου µε ατοµοποίηση πλάσματος”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, 25 – 26 Νοεμβρίου 2004, Αθήνα